`

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561

การแข่งขันกำลังจะเริ่มในอีก


Run for Rangers คืออะไร

    ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีนโยบายให้ความสำคัญเกี่ยวกับสวัสดิการของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั่น เพื่อเป็นการสนองนโยบายดังกล่าวข้างต้นสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) จึงได้จัดทำโครงการวิ่งเพื่vผู้พิทักษ์ป่า (Run For Rangers) ประจำปี พ.ศ. 2561 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ขึ้น ซึ่งมีกำหนดการจัดงานในวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทรัพยากรสมทบกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้รับรับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นการเพิ่มศักยภาพงานป้องกันและปราบปรามของพื้นที่ป่าอนุรักษ์และยกย่องเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า รวมทั้งประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติและพื้นที่ป่าอนุรักษ์อื่นๆ ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ตลอดจนเป็นการรณรงค์และส่งเสริมให้เกิดความตระหนัก และรู้ถึงความสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย

วัตถุประสงค์
    1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
    2. เพื่อสนับสนุนกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
    3. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติ แลพื้นที่อนุรักษ์อื่นๆ
    4. เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
    5. เพื่อส่งเสริมให้สังคมมีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีด้วยการออกกำลังกาย

Hi-light ประชาสัมพันธ์

รายชื่อดังต่อไปนี้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน (08-765-502-91 หญิง)

ลำดับ ชื่อ - สกุล ประเภท กลุ่มอายุ จังหวัด
1 นายหมวดตรีวิวิชช์ธวุฒิ จิระโรจน์ประเสริฐกัล Funrun 30-39 ปี ยโสธร
2 นายภานุวัฒน์ แสนชัย Funrun 30-39 ปี ขอนแก่น
3 นายนิรันดร์ แข็งแรง Mini Marathona 40-49 ปี มุกดาหาร
4 Thaworn Wongngarm Half Marathon 30-39 ปี ปทุมธานี

ติตต่อสอบถาม/แจ้งปัญหาได้ที่

some

ทางโทรศัพท์
081 - 9992-747
083 - 3563-874

.